RESERVATION
GİRİŞ
ÇIKIŞ
ÇOCUK
YETİŞKİN
ODA
YEREL SICAKLIK
C32F
YEREL SAAT  11:24
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Aydınlatma Metni

Son güncelleme tarihi: 23/12/2021

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“KVKK”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında

Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Siltur Otelcilik A.Ş. (“Feronya Hotel”) tarafından hazırlanmıştır.

Feronya Hotel olarak siz değerli misafirlerimizin, ziyaretçilerimizin, tedarikçilerimizin ve iş ortaklarımızın kişisel verilerinin korunmasına önem veriyor ve sizleri KVKK uyarınca bilgilendirmek istiyoruz. Bu metnin en güncel haline https://www.feronya.com/kisisel-verilerin-korunmasi-hakkinda-bilgilendirme/ adresinden ulaşabilir veya güncel bir kopyasını resepsiyondan isteyebilirsiniz.

Kişisel Veri Nedir?

KVKK kapsamında kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi (“Kişisel Veri”) ifade etmektedir.

Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri ise özel nitelikli kişisel veridir (“Özel Nitelikli Kişisel Veri”).

Hangi kişisel verilerinizi işliyoruz?

Feronya Hotel ile otelimizi ziyaretiniz esnasında, internet sitemiz üzerinden ya da ticari ilişkimiz boyunca; dijital ve yazılı formlar, elektronik mesajlar, e-posta yazışmaları, telefon konuşmaları ve sözlü etkileşimler yoluyla elde edilen kişisel verilerinizi tamamen veya kısmen otomatik olan veya otomatik olmayan yollarla doğrudan sizden veya üçüncü kişilerden toplanmakta ve işlenmektedir. Bu bilgileri ürün veya hizmet aldığımız tedarikçilerimizle veya işbirliği yaptığımız iş ortaklarımızla paylaşmanız halinde, kişisel verilerinizi bu kişiler aracılığıyla da toplayabiliriz ve işleyebiliriz.

i. Misafirlerimiz:

- Rezervasyon ve giriş (check-in) işlemleri sırasında müşteri kaydınız ve işlemleri için işlenen ad-soyad, T.C. kimlik numarası, pasaport numarası, doğum tarihi, uyruk, cinsiyet, otele giriş-çıkış tarihleri ve zamanları, uçuş bilgileri, telefon numarası, eposta adresi, acente/aracı şirket bilgisi, VIP misafir bilgisi ve banka/kredi kartı bilgileri işlenmektedir.

Bunlara ek olarak siz misafirlerimizin tercihlerine göre kalışınıza ilişkin olarak sigara içilen/içilmeyen oda tercihi, balayı ve doğum günü kutlaması gibi ek bilgiler işlenebilmektedir.

- Kalış süreniz boyunca toplanan talep ve şikayetler, siparişler, oda giriş-çıkış kayıtları, rezervasyon değişiklikleri, kapalı devre güvenlik kamerası ile kaydedilen görüntüler ve varsa özel beslenme tercihlerine ilişkin verileriniz işlenmektedir.

- Elektronik yazışmalarınız sırasında mesajlara ilişkin alındı ve iletildi teyit ve zamanlama bilgileri ile eposta yazışmaları kaydedilmektedir. Telefon görüşmeleri sırasında bizi aradığınız numara ve/veya iletişim için belirttiğiniz numara kaydedilmektedir.

- Feronya Hotel adına yönetilen sosyal medya hesapları ve çeşitli internet sitelerindeki kayıtlar üzerinden bunlara ilişkin paylaştığınız gönderilerdeki şikayet, değerlendirme ve taleplerinizle ilgili kişisel verilerinizi ilgili hizmet sağlayıcılarından ve/veya tedarikçilerimiz vasıtasıyla toplayabiliriz.

- Özel Nitelikli Kişisel Veri: Yukarıdakilere ek olarak tercihlerinizin ve ihtiyaçlarınızın karşılanması için bizimle paylaştığınız Özel Nitelikli Kişisel Veri niteliğinde olan engelli misafirlerimiz için tasarlanmış oda tercihi, kronik rahatsızlıklar, alerji bilgisi ve sağlık durumunuza ilişkin kendi isteğinizle paylaştığınız diğer kişisel verileriniz işlenebilmektedir.

ii. Ziyaretçilerimiz:

- Toplantı ve etkinlik organizasyon sürecinde işlenen ad-soyad, ziyaret zamanları, telefon numarası ve eposta adresi bilgileri işlenmektedir.

- Ziyaret süreniz boyunca toplanabilecek talep ve şikayetler, siparişler ve kapalı devre güvenlik kamerası ile kaydedilen görüntüler ve varsa özel beslenme tercihlerine ilişkin verileriniz işlenmektedir.

iii. Tedarikçilerimiz ve iş ortaklarımız:

- Sözleşme müzakere ve kurulma sürecinde toplanan ad-soyad, T.C. kimlik numarası, eposta adresi, telefon numarası, unvan, pozisyon, vergi dairesi/numarası, açık adres bilgileri işlenmektedir.

- Muhasebe süreçlerinde banka, fatura, ödeme ve cari hesap bilgileri işlenmektedir.

- Elektronik yazışmalarınız sırasında mesajlara ilişkin alındı ve iletildi teyit ve zamanlama bilgileri ile e-posta yazışmaları kaydedilmektedir. Telefon görüşmeleri sırasında bizi aradığınız numara ve/veya iletişim için belirttiğiniz numara kaydedilmektedir.

- Otelimizi ziyaret süreniz boyunca toplanabilecek kapalı devre güvenlik kamerası ile kaydedilen görüntüleriniz işlenmektedir.

iv. İnternet sitesi

- İnternet sitemizi kullandığınızda bilgisayarınızı internete bağlamak için kullanılan Internet protokolü (IP) adresi; internet tarayıcısı eklenti türleri ve sürümleri, e-posta adresi; internet tarayıcısı türü ve sürümü gibi cihaz ve bağlantı bilgileri; saat ayarı; işletim sistemi ve platformu; bağlantı noktası adresi, girdiğiniz URL’ler, çerez numarası; görüntülediğiniz veya aradığınız ürünlere ilişkin bilgileriniz toplanabilir. Çerezler vasıtası ile toplanan veriler anonim şekilde toplanmaktadır.

Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçlar ve Hukuki Sebepler Doğrultusunda İşleriz?

Kısaca, kişisel verilerinizi Feronya Hotel ürün ve hizmetlerine ilişkin ticari faaliyetlerimizin yürütülmesi amacıyla sınırlı ve ölçülü bir şekilde işleriz. Kişisel verileriniz Feronya Hotel ürün ve hizmetleriyle ilgili olmayan herhangi bir faaliyet kapsamında işlenmez. Kişisel verilerinizi işleme amaçlarımız ve işleme süreçlerimizin yasal dayanakları konusunda detaylı bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.

Kanuni ve hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi için zorunlu kişisel veriler:

Feronya Hotel olarak Türk Ticaret Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, İş Kanunu gibi düzenlemeler ve turizm sektörüne özgü mevzuat, vergi mevzuatı, iş sağlığı ve güvenliği düzenlemeleri gibi sair mevzuat kapsamında çeşitli kanuni ve hukuki yükümlülüklerimiz bulunmaktadır.

Bu doğrultuda yukarıda 2. bölümde sayılan kişisel verileriniz (Özel Nitelikli Kişisel Veriler hariç); faaliyetlerimizin mevzuata uygun yürütülmesi, fiziksel mekan güvenliğinin sağlanması, iç ve dış denetim ve etik faaliyetlerinin yürütülmesi, iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, talep ve şikayetlerin takibi, veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin sağlanması, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla; KVKK m.5(2)(a) ve m.5(2)(ç) fıkraları uyarınca kanunlarda açıkça öngörülmesi ve veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Örneğin; finansal denetimler sırasında ibraz edilmek üzere ödeme kayıtlarının saklanması veya kolluk kuvvetlerinden ya da idari birimlerden gelen yasal taleplere cevaben bilgilerinizin paylaşılması için verilerinizin işlenmesi bu kapsamdadır.

Sizinle aramızdaki sözleşmelerin kurulması ve ifası için gerekli kişisel veriler:

Rezervasyon ve/veya giriş (check-in) işlemleri sırasında ve sizinle aramızdaki satış ve hizmet sözleşmelerine istinaden yükümlülüklerimizin ifası kapsamında talep edilen veya satın alınan ürünlerin ve hizmetlerin tarafınıza sağlanması, bu kapsamda gerekli durumlarda sizlerle iletişime geçilmesi, rezervasyon, talep ve şikayetlere ilişkin işlemlerin yapılabilmesi ve bu süreçlerin yürütülmesi için kişisel verilerinizin işlenmesi gerekmektedir.

Bu doğrultuda yukarıda 2. bölümde sayılan kişisel verileriniz (Özel Nitelikli Kişisel Veriler hariç); finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi, mal ve hizmetlere ilişkin satış ve satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, talep ve şikayetlerin takibi amaçlarıyla; KVKK m.5(2)(c) fıkrası uyarınca bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

Örneğin; misafirlerimiz için odaların hazırlık sürecinin koordinasyonu için giriş-çıkış tarih ve zamanlamalarının kullanılması, ödemelerin tahsili için banka veya kredi kartı bilgilerinin işlenmesi bu kapsamdadır.

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu kişisel veriler:

Feronya Hotel olarak lehimize veya aleyhimize başlatılan yasal süreçler (dava, icra takibi, soruşturma, şikayet vb.), alacak haklarımız, kişisel verilerinize ilişkin haklarınız gibi belirli hakların sağlanması, kullanılması veya korunması için kişisel verilerinizi işlemek zorunda kalabiliriz.

Bu doğrultuda yukarıda 2. bölümde sayılan kişisel verileriniz (Özel Nitelikli Kişisel Veriler hariç); finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, fiziksel mekan güvenliğinin temini, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, talep ve şikayetlerin takibi, veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini ve ziyaretçi kayıtlarının tutulması amaçlarıyla; KVKK m.5(2)(e) fıkrası uyarınca bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

Örneğin; Feronya Hotel aleyhine açılacak bir dava ya da herhangi bir uyuşmazlıkta savunma yapabilmek veya kişisel verilerinize ilişkin olarak bilgi talep etmeniz halinde bu talebin karşılanabilmesi için zorunlu olması halinde kişisel verilerinizin işlenmesi bu kapsamdadır.

Meşru menfaatlerimiz için işlenmesi zorunlu kişisel veriler:

Feronya Hotel olarak yeni ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi, mevcut ürün ve hizmetlerin iyileştirilmesi, müşteri memnuniyetinin arttırılması, etkili tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, satış oranlarının arttırılması ve maliyetlerimizin düşürülmesi, verimliliğin arttırılması, kalite yönetimi, ticari risklerin yönetilmesi, çalışanların eğitimi ve gelişimi ve kaynakların etkili kullanımı gibi meşru menfaatlerimiz için kişisel verilerinizi işlemek zorunda kalabiliriz.

Bu doğrultuda yukarıda 2. bölümde sayılan kişisel verileriniz (Özel Nitelikli Kişisel Veriler hariç); eğitim faaliyetlerinin, firma, ürün ve hizmetlere bağlılık süreçlerinin, fiziksel mekan güvenliğinin temini, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, iş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi, mal ve hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçleri ile müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, pazarlama analiz çalışmalarının, reklam, kampanya ve promosyon süreçlerinin, sponsorluk faaliyetlerinin, ürün ve hizmetlerin pazarlama süreçlerinin, stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi ve yatırım süreçlerinin yönetimi ve yürütülmesi, taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin sağlanması ve ziyaretçi kayıtlarının tutulması amaçlarıyla; KVKK m.5(2)(f) fıkrası uyarınca ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

Örneğin; ürün ve hizmetlere ilişkin geri bildirimlerinizin ve şikayetlerinizin bunların geliştirilmesi amacıyla kullanılması veya giriş-çıkış zamanlamalarınızın kurum içi görevlendirme ve koordinasyon süreçlerinin etkinliği için işlenmesi bu kapsamdadır.

Sizin tarafınızdan alenileştirilen veriler:

Sosyal medya hesapları ve internet siteleri gibi kamuya açık kanallardan paylaştığınız kişisel verileriniz, bunları paylaşma amacınızla sınırlı olmak kaydıyla; KVKK m.5(2)(d) fıkrası uyarınca ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması hukuki sebebine dayanılarak işlenebilecektir. Örneğin bir kamuya açık bir internet sitesinde Feronya Hotel ile ilgili bir yorum paylaşmanız halinde aleni olarak paylaştığınız bu bilgiyi ürün ve hizmetlerimizin değerlendirilmesi ve geliştirilmesi sürecinde işleyebiliriz.

Sizin veya bir başkasının hayat veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu kişisel veriler:

Yukarıda 2. bölümde sayılan kişisel verilerinizden ilgili olanları (Özel Nitelikli Kişisel Veriler hariç), iyi niyet ve dürüstlük kuralları çerçevesinde fiili imkansızlık nedeniyle rızanızı açıklayamayacak durumda olmanız veya rızanıza hukuki geçerlilik tanınmayan bir halde olduğunuz durumlarda sizin ya da bir üçüncü kişinin hayat veya beden bütünlüğünü korumak için zorunlu olduğuna kanaat getirmemiz halinde istisnai olarak; KVKK m.5(2)(b) fıkrası uyarınca fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak işleyebiliriz.

Örneğin kronik bir rahatsızlığınız olduğunu biliyorsak; sizden belirli bir süre haber alınamaması halinde bilgimiz dahilinde olan son adres ve iletişim bilgilerinizi veya oda bilginizi talep edilmesi halinde yakınlarınızla ve/veya yetkililerle paylaşabiliriz.

Açık rızanıza istinaden işlenen kişisel veriler:

KVKK uyarınca yukarıda sayılan hukuki sebeplerden herhangi birine istinaden gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetleri için açık rızanıza ihtiyaç duyulmamaktadır. Bununla birlikte misafirimiz veya ziyaretçimiz olursanız sınırlı bazı hallerde açık rızanızı aldıktan sonra rızanıza istinaden kişisel verilerinizi işleyebiliriz.

- Açık rızanızın bulunması halinde bizimle paylaştığınız yukarıda 2. bölümde sayılan Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizi işleyebiliriz. Bu kapsamda kişisel verileriniz yalnızca açık rızanız ve paylaşma amacıyla sınırlı olarak sağlık durumunuza uygun imkanların tarafınıza sağlanması (engelli oda tercihi), etkinlik ve yemek organizasyonu gibi faaliyetlerin yönetimi ya da sağlık durumunuza uygun özel ihtiyaçlarınıza (kronik rahatsızlık, alerji vs.) cevap verilebilmesi amaçlarıyla işlenir.

Kişisel Verilerinizi Kimlerle Paylaşıyoruz?

Yukarıda sayılan işleme amaçları doğrultusunda ve ilgili hukuki sebeplere dayanılarak kişisel verileriniz ürün ve hizmetlerimiz ile operasyon süreçlerimize ilişkin olarak tedarik, üretim, operasyon, dağıtım, lojistik, yönetim, pazarlama ve ürün/hizmet geliştirme süreçlerinde hizmet aldığımız veya işbirliği yaptığımız yurt içindeki hissedarlarımız ve topluluk şirketleri ile yine aynı konularda aramızda sözleşme ilişkisi bulunan tedarikçiler ve iş ortakları ile sözleşme ilişkileri kapsamında ve ürün veya hizmet alan gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişileriyle gerekli olduğu hallerde paylaşılmaktadır.

Bu kapsamda paylaşılan kişisel verileriniz Feronya Hotel ürün ve hizmetleriyle ilgili olarak gerekli olduğu ölçüde ve sınırlı bir şekilde kişisel verilerin korunmasına ilişkin yeterli koruma ve güvenlik önlemlerine riayet edilerek paylaşılmaktadır.

Ayrıca hukuka uygun ve yetkileri kapsamında talep edilmesi halinde yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kişisel verileriniz paylaşılmaktadır.

Yasal yükümlülüklerimiz saklı kalmak kaydıyla, topluluk şirketlerinin ürün ve hizmetleriyle ilgisi olmayan herhangi bir amaç için kişisel verileriniz üçüncü kişilerle paylaşılmaz.

Haklarınız Nelerdir?

KVKK m.11 uyarınca kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

- Kişisel verilerinizi işleyip işlemediğimizi öğrenebilirsiniz,

- Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep edebilirsiniz,

- Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenebilirsiniz,

- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenebilirsiniz,

- Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteyebilirsiniz,

- KVKK kapsamında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteyebilirsiniz,

- Kişisel verilerinizin düzeltilmesine veya KVKK kapsamında belirlenen şartlar çerçevesinde silinmesine veya yok edilmesine ilişkin talebinize istinaden gerçekleştirilen işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteyebilirsiniz,

- İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde bu sonuca itiraz edebilirsiniz,

- Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.

Bu haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ kapsamında belirlenen şartlara uygun şekilde talebinizi oluşturduktan sonra internet sitemizde yer alan başvuru formunu doldurarak veya aşağıda belirtilen adrese yazılı olarak göndermek suretiyle bize iletebilirsiniz.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından ilgili mevzuat kapsamında belirlenen asgari şartları taşımayan başvuruları değerlendirme imkanımız bulunmamaktadır.

Feronya Hotel talebinizi, niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Taleplerinizin yerine getirilmesi nedeniyle bir maliyet doğması halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücretler tarafınızdan talep edilebilecektir.

Kişisel verilerin korunması konusunda en güncel mevzuat ve uygulamalara ilişkin bilgilerin yer aldığı Kişisel Verileri Koruma Kurumunun resmi internet sitesine https://kvkk.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Ayrıca, kişisel veri işleme faaliyetlerimize ilişkin detaylı bilgiye Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından kamuya açık olarak tutulan ve https://verbis.kvkk.gov.tr adresinde yer alan Veri Sorumluları Sicili Bilgi Sistemi üzerinden ulaşabilirsiniz.

Veri Sorumlusu : Siltur Otelcilik A.Ş. (Feronya Hotel)

Adres : Abdulhakhamit Cad. No:58 Taksim, Beyoğlu/İstanbul

Ticaret Sicili : 225272-0

MERSİS : 0770-0026-3490-0019

E-posta : feronya@feronya.com

TAKSİM KONUMU
Ulaşım detayları için tıklayınız.. Google Map İçin Tıklayınız..
SOSYAL AĞ
Bizi sosyal medyadan da takip edebilirsiniz...
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Anladım